loader image

รู้ก่อน ก่อนถูกปรับ การขับรถบรรทุกต้องโชว์บันทึก!

รู้ไหมตอนนี้การขับรถบรรทุกต้องโชว์บันทึก!

        สำหรับท่านที่กำลังมองหารถบรรทุก มาใช้ในกิจการของตัวเองก็ดี หรือขับเองใช้เองก็ดี ควรรู้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถ ” กฎหมาย ” ว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งมีเนื้อหากำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งส่วนบุคคล ให้มีการ บำรุงรักษารถตามระยะเวลาทุก 6 เดือน หรีอระยะทาง 40,000 กิโลเมตร

        ผู้ประกอบการขนส่ง ต้องนำรถเข้าบำรุงรักษาตาม กฎหมาย ซึ่งกรมการขนส่งทางบก โดยความเห็นชอบของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีประกาศ เรื่องกำหนดให้โชว์บันทึกการบำรุงรักษารถ ประกอบการตรวจสภาพกับขนส่งฯ โดยในขั้นตอนการบำรุงรักษารถนั้น ผู้ประกอบการขนส่ง สามารถนำรถเข้าทำการบำรุรักษาได้ตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถ อู่รับซ่อมรถทั่วไป หรือศูนย์ช่อมของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของรถ และ ให้บันทึกประวัติการบำรุงรักษารถลง ในใบแบบบันทึกการบำรุงรักษารถ (Log Book) และจะต้องนำมาแสดง เมื่อนำรถเข้ามาตรวจสภาพรถที่สำนักงานขนส่ง

ทั้งนี้ จะทำการบำรุงรักษาตามระยะทางหรือระยะเวลาที่ น้อยกว่า หรือจะบำรุงรักษารถตามระยะทางหรือระยะเวลาที่ผู้ ผลิตรถกำหนดก็ได้ ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยรถกลุ่มแรกต้องเริ่มทำการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดรายการที่ต้องบำรุงรักษารถ มีจำนวน 10 รายการ ได้แก่

1) ระบบเครื่องยนต์

2) ระบบไอเสีย

3)ระบบขับเคลื่อน

4)ระบบบังคับเลี้ยว

5) ระบบห้ามล้อ

6) ระบบรองรับน้ำหนัก

7) ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ

8) กงล้อและยาง

9) ตัวถัง

10) ระบบเชื้อเพลิง

โดยทั้งนี้รถกลุ่มแรกที่ต้องเริ่มบำรุงรักษาตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้
โดยนายช่างตรวจสภาพรถจะทำการตรวจสอบสภาพรถ เปรียบเทียบกับแบบบันทึกการบำรุงรักษารถ ว่ามีการบำรุงรักษาสอดคล้องตามที่ได้บันทึกไว้หรือไม่ และบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษารถลงในระบบบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพรถของ กรมการขนส่งทางบก โดยในการเริ่มต้นบำรุงรักษารถ กำหนดระยะเวลาการนำรถเข้าบำรุงรักษาตามรอบสิ้นงวดภาษี ดังนี้

  • รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 3 ของปี 2565 ซึ่งเป็นรถกลุ่มแรก ให้เริ่มบำรุงรักษา 1 ตุลาคม 2565

  • รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 4 ของปี 2565 เริ่มบำรุงรักษา 1 มกราคม 2566

  • รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 1 ของปี 2566 เริ่มบำรุงรักษา 1 เมษายน 2566

  • รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 2 ของปี 2566 เริ่มบำรุงรักษา 1 กรกฎาคม 2566

แล้วถ้าหากฝืนมีจะผลอะไรบ้าง? 

        กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้นำรถมาบำรุงรักษาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อความพร้อมของรถ และความปลอดภัยในการให้บริการประชาชน ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากอุบัติเหตุและเนื่องจากการบำรุงรักษารถได้ถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ดังนั้น การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะถือว่าเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบ การขนส่ง ” มีโทษปรับไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และอาจส่งผลต่อการพิจารณา การต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่ง “ ต่อไปด้วย
ที่มาแหล่งข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก